Tänk på andningen!

Det är ett sånt där råd man brukar få för att råda bot på stress. Men du som jobbar i bygg- och saneringsbranschen vet att man måste tänka på det även av andra skäl. Ren luft i en smutsig miljö är en absolut förutsättning för att kunna utföra ett bra jobb och där har man inte råd - i ett hälsoperspektiv - att använda annat än den allra bästa utrustning marknaden har att erbjuda.

På SILA sätter vi stolthet i att tillhandahålla just dessa produkter. Vi är ett relativt nytt företag - på papperet - men våra medarbetare har över trettio års erfarenhet av produkter som förbättrar arbetsmiljön. Innovativa luftrenare är vårt specialområde och det här är nåt vi verkligen kan - och brinner - för. Vi har arbetat med det i flera generationer och vi tänker alltid på ekonomi och kostnadseffektivitet när vi utformar våra produkter, men framför allt på din och dina medarbetares hälsa. Och på att de produkter vi erbjuder ska ha det där lilla extra. 

Detaljerna är det viktigaste för oss, eftersom vi vet att det är först när man är noga med detaljerna som man kan erbjuda en trovärdig helhet. För dig som entreprenör ger SILA's produkter friskare personal, nöjda kunder och därmed också bättre ekonomi.

Vi kommer att lansera ett antal produkter som hjälper dig i ditt arbete på byggarbetsplatsen. Följ med oss på en resa mot en bättre arbetsmiljö. Ring, mejla oss eller logga in på vår hemsida och håll dig uppdaterad. 

Välkommen - resan har just börjat!

 

Sila AB - made in Sweden

Det råder inget tvivel om att en luftrenare på din byggarbetsplats skapar trygghet för dig och dina kollegors framtid. Vårt mål är att designa, producera och sälja luftrenare som är hållbara, säkra och med smarta lösningar som sparar tid, pengar och hälsa åt dig.  

Eftersom vi bygger våra maskiner i Sverige, väljer vi underleverantörer som finns så nära oss som möjligt. För oss innebär det en trygghet att personligen känna och veta vem det är som står bakom det som finns i våra maskiner. Vi kvalitetssäkrar alltså våra produkter redan i underleverantörsledet. 

De flesta plåtdetaljerna produceras i vårt närområde med korta transporter till vår fabrik. Där monteras våra produkter av personal som har många års erfarenhet. Fläktarna är tillverkade i Tyskland av marknadsledande tillverkare av energieffektiva fläktar och elmotorer med hög verkningsgrad. Hepafiltren är tillverkade i Europa och testade för att klara våra höga krav på avskiljning och flöde kontra tryckfall. 

Listan på underleverantörer kan göras lång, men vi kan sammanfatta det hela med: Det som är trygghet för oss är trygghet för dig. 

Sila AB - Proudly made in Sweden.

Vi på Sila

Marknadsföring och försäljning - Andreas Lundin

Andreas är ansvarig för försäljningen av SILA´s produkter, både nationellt och internationellt. Prata med Andreas om priser, funktion och demonstrationer. Om du vill prata om något annat med Andreas så är ett lämpligt ämne musik, formgivning och fotografi. Han har med sig kameran överallt.

VD - Mats Lundin

Mats är SILA´s VD och det är han som sätter ner Andreas fötter på jorden när idéerna blir för vilda. Prata med Mats om stort och smått som gäller SILA´s produkter och framtid. Om du vill prata om något annat med Mats så är ett lämpligt ämne musik. Företrädesvis Blues.


Personuppgiftspolicy för kunder

Sila AB värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Sila samlar in och behandlar kunders personuppgifter. Vid frågor kring IT-skydd, vänligen kontakta oss på info@silaproducts.com

Sila AB (en svensk juridisk person med organisationsnummer 556188-5269) är Personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter vi samlar in såväl online som offline.

Syftet med denna policy är att förse våra nuvarande, tidigare och framtida kunder med en information om hur och varför vi behandlar dina Personuppgifter, vilka Personuppgifter vi behandlar, hur länge de sparas samt hur du kan begära att dina Personuppgifter rättas eller raderas. Denna policy kan komma att uppdateras och senaste version finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Hur och på vilka grunder behandlar vi dina Personuppgifter? 

Vi är medvetna om och uppskattar det förtroende du ger oss när du förser oss med dina Personuppgifter och vi värnar om din integritet. 

När ni kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss accepterar du vår Personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Sila AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vi samlar in Personuppgifter för att;

 • förse dig med produkter och tjänster, inklusive att kontrollera att du är berättigad till vissa inköp och tjänster, och för att erbjuda dig utökade erbjudanden och erfarenheter
 • lämna information om uppdateringar eller förändringar gällande våra produkter och tjänster
 • erbjuda service och tjänster för din maskin
 • lämna information om produktutveckling, till exempel för att förbättra maskinens prestanda, kvalitet och säkerhet
 • uppfylla lagkrav eller begäranden från myndigheter
 • informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • utvärdera och förbättra vårt erbjudande och vår kommunikation med kunder och intressenter
 • utföra marknadsundersökningar 

Den information du ger oss, inklusive finansiell information och information vi samlar in själva, för att kunna uppfylla vår affärsöverenskommelse, innebär en kontraktuell grund för behandlingen av dessa personuppgifter. Andra grunder för att vi kan samla in och behandla personuppgifter kan t.ex., förutom ett uttryckligt samtycke, vara rättsliga förpliktelser samt berättigat intresse efter en intresseavvägning.

Sila AB kommer endast att behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga i relation till det syfte för vilket de har samlats in. 

Vilken information samlar vi in?

Denna personuppgiftspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper våra produkter eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. 

Sådana uppgifter kan vara:

 • Din kontaktinformation (namn, företag, adress, telefonnummer, e-postadress o.s.v.)
 • Demografisk information (ålder, kön, yrkesroll o.s.v.)
 • Personlig information (födelsedatum, hur du föredrar att bli kontaktad o.s.v.)
 • Maskininformation (modell, serienummer, inköpsdatum, servicehistorik o.s.v.)
 • Uppgifter i samband med köp och användning av våra produkter och tjänster (kundens preferenser och inställningar, inköpshistorik o.s.v.).

Vi är särskilt försiktiga om och när vi samlar in och behandlar känsliga personuppgifter, enligt krav i tillämplig lagstiftning.

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.  

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 

Sila AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Sila AB behandlar personuppgifter inom EU/EES och i det fall överföring av personuppgifter sker till land utanför aktuellt område kommer Sila AB vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken uppgiften samlades in och som beskrivs i denna policy, eller för att utföra våra åtaganden och så länge vi är ålagda att behålla dem enligt lag. 

Hur kan vi komma att dela informationen? 

Sila AB kan, för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder och andra intressenter, komma att dela dina personuppgifter med en tredje part såsom återförsäljare, leverantörer och kontraktsverkstäder. 

Vi kan också komma att dela dina Personuppgifter med en myndighet om vi är skyldig att göra det enligt lag, eller du godkänt att vi gör det. 

I den omfattning sådan delning sker vidtar Sila AB alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst och eventuella andra otillåtna former av behandling.  

Hur hanteras dina uppgifter vid marknadsföring? 

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part och vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringssyften.

Hur hanterar vi Personuppgifter på webben? 

I allmänhet kan du besöka Sila ABs webbplatser utan att berätta vem du är eller avslöja någon information om dig själv. För att kunna förse dig med vissa tjänster eller erbjudanden behöver vi dock oftast registrera vissa personuppgifter, vilka du i så fall förser oss med, till exempel ditt namn och din e-postadress. 

Dina rättigheter till utdrag, rättelse och radering

Du kan så länge dina personuppgifter finnas lagrade begära att få ut utdrag på uppgifterna eller få uppgifterna rättade eller raderade. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter relaterade till dig vi behandlar, var personuppgifterna samlas, syftet med behandlingen och med vilka mottagare eller kategorier av mottagare personuppgifterna delas. Du har även rätt att begära att vi rättar, blockerar eller raderar eventuell felaktig information relaterad till dig. Din begäran ska behandlas skyndsamt och korrekt. Begäran att radera Personuppgifter behandlas med hänsyn till eventuella tillämpliga lagkrav. I de fall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna kommer dessa uppgifter inte att användas i andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. 

Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som för Sveriges del är Datainspektionen. 

Om du önskar kontakta oss med anledning av vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att göra det på e-postadress info@silaproducts.com

 

----
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 8 Maj 2018.